Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2014

Tough
4922 718b
Reposted frommiischa miischa
Tough
Za bardzo się obawiasz. Musisz o tym zapomnieć. Jeżeli tylko zapomnisz, na pewno wydobrzejesz.
— Haruki Murakami, "Norwegian Wood"
Reposted frommarysia marysia viaxannabelle xannabelle
Tough
Tough
9215 17ca
Reposted fromAyumi Ayumi viapoppyseed poppyseed
Tough
Tough
6767 65d5
Reposted fromShini Shini viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine
Tough
Nie chodzi o to, by się nigdy nie kłócić, ale o to, by się zawsze umieć pogodzić.
Tough
Tough
0694 5dd9
chodź, przytul mnie, nie pozwól mi za dużo myśleć...
3968 ee83
Reposted fromPoooly Poooly viaEllaElla EllaElla
Tough
0796 085e
Reposted fromnadgodziny nadgodziny viaEllaElla EllaElla
Tough
Tough
8630 f712
Tough
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
— Sonia Pohl
Reposted fromnoms noms viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine
Tough
6074 a970
Reposted frompesy pesy viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine
Tough
7884 eef8
Reposted fromnexxt nexxt viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine
Tough
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl